О компании

Ne paslaptis, jog su kiekviena diena pasaulyje pasirodo vis daugiau naujų technologinių išradimų, todėl kiekvienam šiuolaikiškam žmogui aktualu žinoti naujus sprendimus ir jų suteikiamas galimybes.
Mūsų įmonė UAB „PDGroup“ ėmėsi spręsti pažeidžiamiausių sektorių problemas ir rinkai pristatė naujas technologijas, skirtas  pramonei, transportui ir infrastruktūrai, paremtas geriausia pasaulyje pripažinta apsaugine danga.
„Nanovere Technologies“ – pasaulinis lyderis, plėtojantis ir gaminantis pramonines nano struktūrines dangas su daugiafunkcėmis paviršiaus savybėmis, neturinčiomis analogų rinkoje. Mūsų įmonė yra įgaliotu „Nanovere Technologies“ atstovu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Prysznic
Drzwi i bramy
Obudowy
Park rozrywki
Transport wodny
Zbiorniki i pojemniki
Cylinder
Kolej
Pojemnik
Słupy oświetleniowe
Rurociąg
Urządzenia przemysłowe
Pomieszczenia do przechowywania
Ławka w parku
Mosty
Transport
Różne powierzchnie
Shower
Doors and gates
Enclosures
Amusement Park
Water transport
Tanks
Cylinder
Railway
Containers
Lighting poles
Pipeline
Industrial equipment
Storage rooms
Park bench
Bridges
Transport
Miscellaneous

2019 m. kovo 26 d.

 

 

Nashville, Tennessee, 26 marca 2019 r.Powłoka przemysłowa „Nano-Clear®” została zwycięzcą prestiżowej nagrody „NACE MP” w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań antykorozyjnych (kategoria podkładów i powłok). Nagroda została wręczona podczas „NACE 2019”, konferencji i wystawy, poświęconych kwestiom prewencji korozji, przez dyrektora Generalnego „Nanovere Technologies” Thomasa Choate’a. Ta wyjątkowa nagroda jest przyznawana tylko raz na dwa lata podczas największego w świecie wydarzenia, poświęconego kwestiom zapobiegania korozji i łagodzenia jej skutków. 

 

Światowe nominacje przyznawała Komisja, w której skład weszli światowi eksperci ds. korozji, wybrani z różnych sektorów przemysłu. Każda ze zwycięskich innowacji musiała się wyróżnić zdolnością do zauważalnego pozytywnego wpływu na zarządzanie korozją, zapobieganie i łagodzenie jej skutków, poprzez ulepszenie istniejącego rozwiązania w zakresie zarządzania korozją lub poprzez dostarczenie nowego, nieobecnego dotąd w wybranym obszarze, rozwiązania. Konieczne było również wykazanie, że innowacja działa zgodnie z opisem, przedstawienie dokumentacji, potwierdzającej wyniki badań laboratoryjnych lub terenowych.

 

„Nanovere Technologies” jest światowym liderem w opracowywaniu i produkcji wielofunkcyjnych powłok przemysłowych o nanostrukturze. Powłoki przemysłowe „Nano-Clear®” zostały zaprojektowane, aby poprawić i przedłużyć żywotność pomalowanych obiektów przemysłowych o ponad 10 lat. Powłoki „Nano-Clear®” znacznie poprawiają odporność na korozję, zarysowania, poziom połysku i odporność chemiczną barwionych składników oraz długotrwałą odporność na promieniowanie UV.

 

Zalety „Nano-Clear®”:

 • Zmniejsza liczbę drogich cykli malowania 2-krotnie i 3-krotnie
 • Wysoka odporność na korozję: > 5000 godzin po opryskaniu solą fizjologiczną
 • Odporność na ultrawysokie UV: utrzymanie połysku na poziomie 99% przy działaniu ksenonu przez 4000 godzin
 • 10 lat gwarancji użytkowania

 

Powłoki przemysłowe „Nano-Clear®” są wytwarzane przy użyciu zastrzeżonych nanostrukturalnych polimerów 3D, które zapewniają wyjątkowo wysoką „gęstość przekroju poprzecznego”. Dzięki wysokiej gęstości przekroju poprzecznego powłoki „Nano-Clear®” znacznie poprawiają ogólne właściwości fizyczne i żywotność malowanej powierzchni. „Nano-Clear®” to jednoskładnikowa, suszona wilgocią powłoka poliuretanowa / polimocznikowa / nanostrukturalna.

 

Powłoki „Nano-Clear®” zostały zaprojektowane tak, aby przewyższały specyfikacje techniczne wymagane w sektorach przemysłu, morskim, żeglugi morskiej, ropy naftowej i gazu. O niezawodności powłok „Nano-Clear®” przekonały się i w swym przemyśle je stosują takie wiodące światowe korporacje, jak: „Chevron”, „Pemex”, „Praxair”, „Sterling Crane”, „Altec Industries”, „Royal Caribbean”, „Celebrity Cruises”, „OSG America”, „US Navy” i wiele innych.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów ds. Korozji (NACE) jest twórcą standardów oraz uznanym na świecie liderem w dziedzinie rozwiązań do kontroli i prewencji korozji. Międzynarodowe Stowarzyszenie NACE zostało założone w 1943 roku i reprezentuje prawie 36 000 członków ze 130 krajów.

 

2019 March 26

 

NASHVILLE, Tenn., March 26, 2019 — Nano-Clear® Industrial Coating has been selected as the winner of the prestigious NACE MP Corrosion Innovation of the Year Award (Coatings & Linings category). The award was announced and presented to Thomas Choate, CEO of Nanovere Technologies during the NACE 2019 Corrosion Conference & Expo. This distinguished award is presented only once every two years at the world’s largest event for the prevention and mitigation of corrosion.

 
 

Global nominations were rated by a panel of leading corrosion experts spanning multiple niches across the industry. Each winning innovation had to demonstrate the potential for a significantly positive impact on corrosion control, prevention and mitigation by improving an existing corrosion-control solution, or by providing a new solution where none previously existed. It was also necessary to demonstrate that the innovation performs as described with supporting documentation from laboratory or field test results.

Nanovere Technologies is the global leader in the development and manufacturing of industrial nano- structured coatings with multi-functional surface properties. Nano-Clear® Industrial Coatings are engineered to enhance and extend the surface life of painted industrial assets by 10+ years. Nano- Clear® Coatings dramatically improve corrosion resistance, scratch resistance, gloss levels, chemical and long-term UV resistance of painted assets.

Nano-Clear Benefits:

 • Reduce Costly Repaint Cycles by 2X — 3X
 • Highly Corrosion Resistant: >5000 hr. salt spray
 • Extreme UV Resistance: 99% gloss after 4000 hr. Xenon
 • 10 Year Performance Warranty

Nano-Clear® Industrial Coatings are manufactured using proprietary 3D nano-structured polymers, which produce extreme «crosslink density». With extreme crosslink density, Nano-Clear® Coatings significantly improve the overall physical properties and longevity of painted assets. Nano-Clear® is a one-component, humidity cured, polyurethane / polyurea / nano-structured coating.

Nano-Clear® Coatings were engineered to far exceed technical specifications required by industrial, marine, fleet and oil/gas markets. Nano-Clear® Coatings are validated and in-use by leading global corporations including: Chevron, Pemex, Praxair, Sterling Crane, Altec Industries, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, OSG America, US Navy, and many others.

The National Association of Corrosion Engineers (NACE) International is a standards developer that is globally recognized as the leading authority for corrosion control solutions. NACE International was formed in 1943 and serves nearly 36,000 members from 130 countries.

 

2019 m. kovo 26 d.

 

Nešvilis, Tenesis, 2019 m. kovo 26 d.„Nano-Clear®“ pramoninė danga buvo išrinkta prestižinio „NACE MP“ metų antikorozinės inovacijos apdovanojimo laimėtoja (dangų ir pagrindų kategorijoje). Apdovanojimas buvo pristatytas per „NACE 2019“, korozijos prevencijai skirtą konferenciją bei parodą, ir įteiktas „Nanovere Technologies“ generaliniam direktoriui Thomas Choate. Šis išskirtinis apdovanojimas yra teikiamas tik kartą per dvejus metus didžiausiame pasaulyje renginyje, skirtame korozijos prevencijai ir jos padarinių švelninimui.

 

Pasaulines nominacijas reitingavo komisija sudaryta iš pagrindinių korozijos ekspertų, atrinktų iš įvairių sektoriaus sričių. Kiekviena laimėjusi naujovė turėjo pasižymėti gebėjimu daryti pastebimą teigiamą poveikį korozijos valdymui, prevencijai ir jos padarinių sušvelninimui, patobulinant esamą korozijos valdymo sprendimą arba pateikiant naują sprendimą srityje, kurioje jo anksčiau nebuvo. Taip pat buvo būtina parodyti, kad inovacija veikia, kaip aprašyta, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus iš laboratorijos arba lauko bandymų rezultatus.

 

„Nanovere Technologies“ yra pasaulinis daugiafunkcinėmis paviršiaus savybėmis pasižyminčių pramoninių dangų su nanostruktūra, kūrimo ir gamybos lyderis. „Nano-Clear®“ pramoninės dangos yra sukurtos taip, kad pagerintų ir pailgintų dažyto pramoninio turto paviršiaus tarnavimo laiką daugiau nei 10 metų. „Nano-Clear®“ dangos pastebimai pagerina atsparumą korozijai, atsparumą įbrėžimams, blizgesio lygį, bei dažyto turto atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgalaikį atsparumą UV spinduliams.

 

„Nano-Clear® privalumai:

 • Sumažina brangių perdažymo ciklų skaičių 2-3 kartus
 • Itin didelis atsparumas korozijai: > 5000 valandų nupurškus druskos tirpalu
 • Itin didelis atsparumas UV spinduliams: 99 % blizgumo išlaikymas veikiant ksenonu 4000 val.
 • 10 metų eksploatavimo garantija

 

„Nano-Clear®“ pramoninės dangos gaminamos naudojant patentuotus 3D polimerus su nano struktūra, kurie sukuria ypatingai didelį skerspjūvio tankį. Dėl itin didelio skerspjūvio tankio „Nano-Clear®“ dangos žymiai pagerina dažyto turto bendrąsias fizines savybes ir eksploatavimo laiko trukmę. „Nano-Clear®“ yra vienkomponentė, drėgmės džiovinama, poliuretano / poliurėjos / nano struktūros danga.

 

„Nano-Clear®“ dangos buvo sukurtos taip, kad gerokai pralenktų technines specifikacijas, kurios reikalingos pramonės, jūrų, laivybos ir naftos bei dujų sektoriams. „Nano-Clear®“ dangų patikimumu įsitikino ir jas naudoja pirmaujančios pasaulinės korporacijos, įskaitant: „Chevron“, „Pemex“, „Praxair“, „Sterling Crane“, „Altec Industries“, „Royal Caribbean“, „Celebrity Cruises“, „OSG America“, JAV laivynas ir daugelis kitų.

 

Tarptautinė nacionalinė korozijos inžinierių asociacija (NACE) yra standartų kūrėja, kuri yra visuotinai pripažinta korozijos kontrolės sprendimų lyderė. Tarptautinė NACE buvo įkurta 1943 m. ir atstovauja beveik 36000 narių iš 130 šalių.

 

Nanotechnologia pozwala nam tworzyć materiały i zmieniać je na poziomie molekularnym. Produkcja na poziomie atomowym pozwala inżynierom chemicznym zmieniać właściwości fizyczne materiału podstawowego działając na pojedynczych jego atomach, tworząc całkowicie nowe materiały. Obecnie firmy produkują rewolucyjne materiały na bazie nanomateriałów, w tym nanorurki węglowe, nanopolimery, nanoszkło i nanoceramikę.

 

Wszystkie produkty są wykonane z jednego lub innego surowca. Surowce te składają się z cząstek, które są zwykle niewidoczne gołym okiem. Tradycyjne materiały składają się z cząstek o wielkości od stu mikronów (jedna milionowa metra lub 10^-6 metrów) do milimetrów (tysięczne części metra lub 10^-3 metrów). Nanomateriały mają wielkość cząstek od 1 do 100 nanometrów i charakteryzują się niezwykłymi właściwościami fizycznymi i elektronicznymi.

 

Zalety nanomateriałów

Niektóre z zalet nanomateriałów mogą zapewnić wyjątkową lekkość, trwałość, twardość, odporność na zużycie, wysoką aktywność chemiczną, a nawet właściwości samoczyszczące. Dlatego materiały wykonane z nanocząstek zapewniają niezwykle użyteczne właściwości. „Nano-Clear” cząsteczki wielkości nanometrów wnikają w najmniejsze pory malowanych metali, anodyzowanego aluminium, włókna szklanego, powłoki żelowej i in., chroniąc je przed agresywnymi elementami. Powłoki „Nano-Clear” zawierają nanomateriały o niezwykłych właściwościach, takich jak doskonała odporność na zarysowania, przezroczystość, ochrona przed promieniowaniem UV, hydrofobowość i przyczepność.

 

Czym jest nanopowłoka?

Odpowiedź na to pytanie warto rozpocząć od definicji tego, czym nanopowłoka nie jest.  Dodanie nanocząstek do powłoki lub układu polimerowego zazwyczaj poprawia niektóre właściwości fizyczne, w tym absorpcję UV, lepszą odporność na zarysowanie, funkcję antybakteryjną, absorpcję zapachu, właściwości hydrofobowe lub hydrofilowe. Nanocząstki działają jako wypełniacz lub dodatek do tradycyjnych systemów powłokowych.  Nanocząstki nie tworzą struktury polimerowej i nie zmieniają ogólnych właściwości fizycznych systemu powłokowego.  Właściwości fizyczne systemów powłokowych są charakterystyczne dla samego polimeru.  Jeśli polimer powłokowy jest słaby, jakość systemu powłokowego będzie niska. Dodanie nanocząstek do gorszego polimeru powlekającego poprawi system tylko w nieznacznym stopniu.  Klucz systemu powłokowego to najlepszy system polimerowy.

 

W czym tkwi wyjątkowość „Nano-Clear”?

Powłoki „Nano-Clear” są wytwarzane przy użyciu zastrzeżonych nanostrukturalnych polimerów 3D. Te trójwymiarowe sieci molekularne tworzą nanopolimerowy szkielet wszystkich systemów powłok „Nano-Clear”. Do obliczania gęstości przekroju polimerów powłokowych stosuje się dynamiczną mechaniczną analizę termiczną (DMAT). Po przeprowadzeniu DMAT odkryto, że powłoki „Nano-Clear” charakteryzują się wyjątkowo wysoką gęstością przekroju poprzecznego, w tym doskonałą twardością powierzchni, odpornością chemiczną i odpornością na promieniowanie UV, a także wysoką elastycznością. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości nanopowłok dostępnych w sprzedaży, powłoki „Nano-Clear” nie zawierają żadnych nanocząstek. Wręcz przeciwnie, wszystkie powłoki „Nano-Clear” oparte są na gęstości przekroju poprzecznego przewyższającej specyfikacje OEM dla przemysłu samochodowego, morskiego i lotniczego.

Nanotechnology gives us the ability to develop and alter materials at the molecular level. Manufacturing at the atomic level allows chemical engineers to alter the physical characteristics of parent material atom-by-atom to create entirely new substances. Companies are currently manufacturing revolutionary materials like nanoparticles, carbon nanotubes, nano-polymers, nano-glass and nano-ceramic.

 

All products are produced from some type of raw material. These raw materials are composed of particles which are usually invisible to the naked eye. Conventional materials have particles with sizes varying from 100’s of a micron (a millionth or 10-6 of a meter) to millimeters (a thousandth or 10-3 of a meter). A nanomaterial has a particle size of 1 to 100 nanometers, exhibiting unusual physical and electronic properties.

  

Benefits of Nanomaterials

Some benefits that nanomaterials can bring exceptional lightness, strength, hardness, durability, wear resistance, high chemical activity and even self-cleaning characteristics. Therefore, materials built from nanostructures generate tremendously useful properties for us to explore. Nanometer sized molecules of Nano-Clear penetrate into the smallest inclusion in painted metal, anodized aluminum, fiberglass, gelcoat… protecting them from harsh elements. Nanomaterials within Nano-Clear Coatings exhibit uncommon characteristics like superior scratch resistance, clarity, UV protection, hydrophobicity and adhesion.

 

Define a Nanocoating?

It is best to begin defining what a nanocoating is not.  Adding nanoparticles to a coating or polymer system will typically improve some physical property including UV ray absorption, improved scratch resistance, anti-bacterial function, odor absorption, hydrophobic or hydrophilic properties… Nanoparticles act as a filler or additive in conventional coating systems.  Nanoparticles do not form the polymer structure or change the overall physical properties of a coating system.  The physical properties of a coating systems are inherent within the polymer itself.  If the coating polymer is inferior, so is the coating system. Adding nanoparticles to an inferior coating polymer will only incrementally improve the system.  The key to a superior coating system is to begin with a superior polymer system.

 

How is Nano-Clear different?

Nano-Clear Coatings are manufactured using proprietary 3D nanostructured polymers. These 3D nano-scale networks form the polymer backbone of all Nano-Clear Coating Systems.  Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) is utilzed to calculate the «crosslink density» of coating polymers.  Nano-Clear Coatings provide extreme crosslink density as measured using DMTA, including remarkable surface hardness, chemical resistance, extreme UV resistance and high flexibility. Interestingly enough, Nano-Clear Coatings do not contain any nanoparticles like many marketed coatings. Rather, all Nano-Clear Coatings rely on polymer crosslink density to exceed automotive OEM and aerospace OEM technical specifications.ė

Nanotechnologijos suteikia mums galimybę kurti medžiagas ir keisti jas molekuliniame lygmenyje. Gamyba atominiame lygmenyje leidžia chemijos inžinieriams keisti pagrindinės medžiagos fizines savybes veikiant po vieną jų atomą ir taip sukurti visiškai naujas medžiagas. Šiuo metu įmonės gamina revoliucines nano technologijomis paremtas medžiagas, įskaitant anglies nanovamzdelius, nano-polimerus, nano-stiklą ir nano-keramiką.

 

Visi produktai yra gaminami iš vienokių ar kitokių žaliavų. Šias žaliavas sudaro dalelės, kurios paprastai plika akimi yra nematomos. Tradicines medžiagas sudaro dalelės, kurių dydžiai svyruoja nuo šimtųjų mikrono (metro milijonoji dalis arba 10^-6 metro) dalių iki milimetrų (tūkstantoji metro dalis arba 10^-3 metro). Nanomedžiagų dalelių dydis yra nuo 1 iki 100 nanometrų, jos pasižymi neįprastomis fizinėmis ir elektroninėmis savybėmis.

 

Nanomedžiagų privalumai

Kai kurie nanomedžiagų privalumai gali suteikti išskirtinį lengvumą, patvarumą, kietumą, ilgaamžiškumą, atsparumą nusidėvėjimui, didelį cheminį aktyvumą ir netgi savaiminio nusivalymo savybes. Todėl medžiagos, pagamintos iš nano dydžio dalelių, suteikia nepaprastai naudingas savybes. „Nano-Clear“ nanometro dydžio molekulės įsiskverbia į mažiausius dažyto metalo, anoduoto aliuminio, stiklo pluošto, gelinės dangos ir kt. intarpus, taip apsaugodamos šias dangas nuo agresyvių elementų. „Nano-Clear“ dangų sudėtyje esančios nanomedžiagos pasižymi neįprastomis savybėmis, pvz., puikiu atsparumu įbrėžimams, skaidrumu, apsauga nuo UV spindulių, hidrofobiškumu ir sukibimu.

 

Kas yra nanodanga?

Geriausia pradėti nuo apibrėžimo, kas nėra nanodanga.  Įdėjus nanodalelių į dangą arba polimerinę sistemą, paprastai pagerės tam tikra fizinė savybė, įskaitant UV spindulių sugertį, geresnį atsparumą įbrėžimams, antibakterinę funkciją, kvapų sugertį, hidrofobines ar hidrofilines savybes. Nanodalelės veikia kaip įprastinių dangų sistemų užpildas arba priedas.  Nanodalelės nesuformuoja polimero struktūros ir nepakeičia bendrųjų dangos sistemos fizinių savybių.  Dangų sistemų fizinės savybės yra būdingos pačiam polimerui.  Jei dangos polimeras yra prastas, tai ir dangos sistemos kokybė bus prasta. Nanodalelių pridėjimas į prastesnį dangos polimerą pagerins sistemą tik nežymiai.  Geriausios dangos sistemos raktas yra geriausia polimero sistema.

 

Dėl ko „Nano-Clear“ yra išskirtinė?

„Nano-Clear“ dangos yra gaminamos naudojant patentuotus 3D nanostruktūros polimerus. Šie 3D nano lygmens tinklai sudaro visų „Nano-Clear“ dangų sistemų polimerinį pagrindą. Dangų polimerų skerspjūvio tankio apskaičiavimui yra naudojama dinaminė mechaninė šiluminė analizė (DMŠA). Atlikus DMŠA nustatyta, kad „Nano-Clear“ dangos užtikrina itin didelį skerspjūvio tankį, įskaitant puikų paviršiaus kietumą, atsparumą cheminėms medžiagoms, ypatingą atsparumą UV spinduliams ir itin gerą lankstumą. Įdomu tai, kad kitaip nei daugelyje parduodamų nanodangų, „Nano-Clear“ dangų sudėtyje jokių nanodalelių nėra. Atvirkščiai, visos „Nano-Clear“ dangos remiasi skerspjūvio tankiu, kad viršytų automobilių OĮG bei orlaivių ir kosmoso OĮG technines specifikacijas

Nano-Clear

Osobliwością przemysłu motoryzacyjnego jest pokrywanie malowanych powierzchni „przezroczystymi powłokami zewnętrznymi”, charakteryzującymi się wysokimi parametrami eksploatacyjnymi, w celu złagodzenia negatywnego wpływu środowiska (kwasowości deszczów, agresywnych promieni UV, mycia samochodów, kamieni). Wiadomo, że przezroczyste powłoki OEM w przemyśle motoryzacyjnym zapewniają długotrwałą ochronę powierzchni przed skutkami środowiskowymi, gdy są nakładane na powierzchnie malowane. Rynek farb przemysłowych opiera się obecnie wyłącznie na powłokach pigmentowych bez stosowania wysokowydajnych powłok przezroczystych. Aby wydłużyć żywotność lakierowanych powierzchni przemysłowych, potrzeba jednak powłok o wysokiej wydajności. 

„Nano-Clear®” została zaprojektowana z myślą o poprawie wyglądu i żywotności nowych i silnie utlenionych powierzchni malowanych o ponad 10 lat. Różne organizacje zainwestowały miliardy dolarów w ochronę mienia wysokiej wartości przed korozją, zadrapaniami, rozwarstwianiem się powłoki, narażeniem na działanie chemikaliów i zużycia. Wiele z tych przedmiotów zostało pomalowanych przy użyciu słabej jakości materiałów barwiących, których przeznaczeniem nie jest wydłużenie żywotności ani powstrzymanie procesu zużycia mienia. Stając w obliczu pogarszającego się stanu mienia, organizacje mają kilka możliwości: 

 1.  Bezczynnie pozwolić, aby cykl zużycia trwał (co zmniejsza odporność na korozję, chemikalia i promieniowanie UV).
 2.  Wymienić istniejący system pokrywania farbą na te same tradycyjne systemy (powłoka epoksydowa, powłoka poliuretanowa lub lateksowa).    
 3.  Poprawić wygląd i wydłużyć żywotność nowych i silnie utlenionych powierzchni malowanych o ponad 10 lat stosując „Nano-Clear®”.

 

Tradycyjne systemy farb przemysłowych, w tym powłoki epoksydowe, zapewniają dobrą odporność na korozję i początkową twardość powierzchni, ale wykazują słabą długoterminową odporność na promienie UV i powietrze. Dwuskładnikowe powłoki poliuretanowe zapewniają dobrą odporność na promienie UV i powietrze, ale zwykle kosztują znacznie więcej niż zewnętrzne powłoki epoksydowe lub poliestrowe. Niestety tradycyjne systemy pokrywania farbą, takie jak powłoki zewnętrzne i powłoki epoksydowe, zaczynają się utleniać lub rozwarstwiać pod wpływem powietrza już w pierwszych 6 miesiącach od momentu powlekania. To zjawisko rozwarstwiania się powierzchni jest w rzeczywistości niczym innym, jak farbą zatrzymaną na powierzchni, która jest wystawiona na działanie promieni UV i powietrza. 

Powłoki „Nano-Clear” wnikają głęboko w najmniejsze pory nowo malowanych lub silnie utlenionych powierzchni malowanych, tworząc twardą powierzchnię o dużej gęstości przekroju poprzecznego. W porównaniu do tradycyjnych farb samochodowych, morskich, lotniczych i kosmicznych, czy też przemysłowych, w tym powłok epoksydowych i poliuretanowych, powłoki „Nano-Clear Coatings” zapewniają znacznie dłuższą ochronę powierzchni. Na jakiej podstawie możemy tak twierdzić? W porównaniu z readycyjnymi jedno- i dwuskładnikowymi systemami powłok, powłoki „Nano-Clear” zapewniają znacznie wyższą gęstość przekroju poprzecznego. Ponadto, powłoki „Nano-Clear” pochłaniając szkodliwe promienie UV, chronią podstawę przed ich działaniem. 

Czym jest gęstość przekroju poprzecznego i dlaczego jest tak ważna? Gęstość przekroju poprzecznego jest definiowana jako stężenie wiązania chemicznego w polimerze. Wyższe stężenia wiązań chemicznych w polimerze poprawiają właściwości fizyczne. Tymczasem niższe stężenia wiązań chemicznych w polimerze pogarszają właściwości fizyczne. Zwiększenie gęstości przekroju poprzecznego zwiększa twardość materiału, odporność chemiczną i długotrwałą odporność na promieniowanie UV.   

Jak gęstość przekroju jest związana z trwałością powłoki? Powłoki o wysokiej gęstości przekroju zapewniają silniejsze wiązania molekularne. Te ostatnie z kolei są bardziej odporne na działanie chemikaliów, zarysowania powierzchni i promieniowanie UV pod wpływem światła słonecznego. W porównaniu z systemami powłok o mniejszym przekroju, powłoki o dużej gęstości przekroju poprzecznego zapewniają lepsze właściwości fizyczne i wydłużają trwałość.   

W czym tkwi wyjątkowość powłok „Nano-Clear”? Powłoki „Nano-Clear” są wytwarzane przy użyciu zastrzeżonych nanostrukturalnych polimerów 3D.  Te trójwymiarowe sieci molekularne tworzą nanopolimerowy szkielet wszystkich systemów powłok „Nano-Clear”.  Do obliczania gęstości przekroju polimerów powłokowych stosuje się dynamiczną mechaniczną analizę termiczną (DMAT).  Po przeprowadzeniu DMAT odkryto, że powłoki „Nano-Clear” charakteryzują się wyjątkowo wysoką gęstością przekroju poprzecznego, w tym doskonałą twardością powierzchni, odpornością chemiczną i odpornością na promieniowanie UV.

Nano-Clear

The automotive industry commonly applies high performance «clear topcoatings'» over painted surfaces to mitigate the negative effects of environmental exposure (acid rain, harsh UV rays, car washing, stone chips…).  Automotive OEM clear coatings are well known to provide long-term surface protection against the environment when applied over painted surfaces.  The industrial paint market currently relies on pigmented coatings alone without the use of a high performance clear coating.  What is needed is a high performance clear coating designed to dramatically extend the surface life of industrial painted surfaces.

 

Nano-Clear® is designed to dramatically enhance and extend the surface life of «Newly Painted» or «Oxidized» painted surfaces by 10+ years.  Organizations have invested billions of dollars to protect high-value assets from corrosion, scratching, chipping, chemical attack and weathering.  Many of these assets were painted using inferior paint materials not designed to withstand long-term weathering and use.  Organizations have various options when these painted assets degrade:

 

1.  Do nothing and allow the paint weathering cycle to continue (resulting in decreased corrosion, chemical and UV resistance).

2.  Replace the existing paint system using the same conventional systems (epoxy topcoat, polyurethane or latex).    

3.  Enhance and extend the surface life of «New» or «Oxidized» painted assets by 10+ years using Nano-Clear®.

 

Conventional industrial paint systems including epoxies provide good corrosion resistance and initial surface hardness, but unfortunately fall short in long-term UV resistance and weathering. Two-component polyurethanes provide good UV resistance and weathering, but typically cost much more than epoxy or polyester topcoats. Unfortunately conventional paint systems like topcoats and epoxies begin the oxidization process or “chalking” from weathering within 6 months from application. This surface chalking phenomenon is actually degraded paint that resides on the surface from UV exposure and weathering.

 

Nano-Clear Coatings penetrate deep into the smallest pores within newly painted or highly oxidized paint surfaces to form a highly cross-link dense / hard coat surface.  Nano-Clear Coatings provide dramatically longer surface protection over conventional automotive, marine, aerospace and industrial paints including epoxies and polyurethanes.  How can we make this claim?  Nano-Clear Coatings provide dramatically higher crosslink density over conventional one-component and two-component coating systems. Nano-Clear Coatings prevent UV degradation of the substrate by absorbing harmful UV rays.

 

What is crosslink density and why is it important in coatings? Crosslink density is defined as the concentration of chemical bonds within a polymer. Higher concentrations of chemical bonds within a polymer improve physical properties. Conversely, lower concentrations of chemical bonds within a polymer decrease physical properties. Increasing crosslink density increases material hardness, chemical resistance and long-term UV resistance.  

 

How does crosslink density relate to a coatings longevity? High crosslink dense coatings provide increased molecular bonds. Increased molecular bonds are more difficult to break down by chemical attack, surface scratching and UV degradation from sunlight exposure. Highly crosslinked coatings provide increased physical performance and increased longevity as compared to lower crosslinked coating systems.  

 

How is Nano-Clear Different? Nano-Clear Coatings are manufactured using proprietary 3D nanostructured polymers.  These 3D nano-scale molecular networks form the polymer backbone of all Nano-Clear Coating Systems.  Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA) is utilized to calculate the «crosslink density» of coating polymers.  Nano-Clear Coatings provide extreme crosslink density as measured using DMTA, including remarkable surface hardness, chemical resistance, extreme UV resistance.

Nano-Clear

Automobilių pramonė dažniausiai dažytus paviršius dengia geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčiomis „skaidriomis išorinėmis dangomis“, kad sušvelnintų neigiamą aplinkos (rūgštaus lietaus, agresyvių UV spindulių, automobilių plovimo, akmens skaldos) poveikį.  Žinoma, kad automobilių OĮG skaidrios dangos užtikrina ilgalaikę paviršiaus apsaugą nuo aplinkos poveikio, kai dengiamos ant dažytų paviršių.  Pramoninių dažų rinka šiuo metu remiasi tik pigmentinėmis dangomis, nenaudojant geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčių skaidrių dangų.  Reikia geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčių skaidrių dangų, skirtų itin pailginti pramoninių dažytų paviršių tarnavimo laiką. 

„Nano-Clear®“ yra sukurta taip, kad pagerintų naujų ir susioksidavusių dažytų turto paviršių išvaizdą ir pailgintų jų tarnavimo laiką daugiau nei 10 metų  Įvairios organizacijos investavo milijardus dolerių, kad apsaugotų didelės vertės turtą nuo korozijos, įbrėžimų, dangos sluoksniavimosi, cheminių medžiagų poveikio ir dėvėjimosi.  Daugelis šių objektų buvo dažomi naudojant prastas dažymo medžiagas, kurios nėra skirtos atlaikyti ilgalaikį dėvėjimąsi ir naudojimą.  Šio dažyto turto būklei prastėjant organizacijos turi kelis pasirinkimus: 

1.  Nedaryti nieko ir leisti dažų dėvėjimosi ciklui tęstis (dėl to prastėja atsparumas korozijai, cheminėms medžiagoms ir UV spinduliams).

2.  Pakeisti esamą dažų sistemą tomis pačiomis įprastinėmis sistemomis (epoksidine išorine danga, poliuretano arba latekso danga).    

3.  Pagerinkite naujų ir susioksidavusių dažytų turto paviršių išvaizdą ir pailginkite jų tarnavimo laiką daugiau nei 10 metų naudodami „Nano-Clear®“.

 

Tradicinės pramoninės dažų sistemos, įskaitant epoksidines dangas, užtikrina gerą atsparumą korozijai ir pradinį paviršiaus kietumą, tačiau pasižymi prastu ilgalaikiu atsparumu UV spindulių ir oro poveikiui. Dviejų komponentų poliuretaninės dangos užtikrina gerą atsparumą UV spindulių ir oro poveikiui, tačiau paprastai kainuoja kur kas daugiau nei epoksidinės arba poliesterio išorinės dangos. Deja, įprastinės dažų sistemos, tokios kaip išorinės dangos ir epoksidinės dangos pradeda oksiduotis ar sluoksniuotis dėl oro poveikio jau per pirmus 6 mėnesius po padengimo. Šis paviršiaus sluoksniavimosi reiškinys iš tikrųjų yra paviršiuje išlikę dažai, kurie yra dėl UV spindulių ir oro poveikio. 

Nano-Clear“ dangos giliai įsiskverbia į mažiausias naujai dažytų paviršių arba itin susioksidavusių dažytų paviršių poras, taip suformuodamos itin didelio skerspjūvio tankio / kietos dangos paviršių.  Palyginus su įprastiniais automobiliniais, jūriniais, orlaivių ir kosminiais bei pramoniniais dažais, įskaitant epoksidines ir poliuretano dangas, „Nano-Clear Coatings“ užtikrina žymiai ilgesnę paviršiaus apsaugą.  Dėl ko galime taip teigti?  Palyginus su įprastinėmis vieno ir dviejų komponentų dangų sistemomis, „Nano-Clear“ dangos užtikrina žymiai didesnį skerpjūvio tankį. „Nano-Clear“ dangos apsaugo pagrindą nuo ardančio UV spinduliųū poveikio, sugerdamos žalingus UV spindulius. 

Kas yra skerspjūvio tankis ir kodėl jis dangoms yra svarbus? Skerspjūvio tankis apibrėžiamas kaip cheminių ryšių koncentracija polimere. Didesnės cheminių ryšių koncentracijos polimere pagerina fizines savybes. Tuo tarpu mažesnės cheminių ryšių koncentracijos polimere pablogina fizines savybes. Didėjantis skerspjūvio tankis padidina medžiagų kietumą, atsparumą cheminėms medžiagoms ir ilgalaikį atsparumą UV spinduliams.   

Kaip skerspjūvio tankis yra susijęs su dangos ilgaamžiškumu? Dangos pasižyminčios dideliu skerspjūvio tankiu suteikia stipresnius molekulinius ryšius. Stipresni molekuliniai ryšiai yra atsparesni cheminių medžiagų poveikiui, paviršiaus braižymui ir neigiamam UV spindulių poveikiui veikiant saulės šviesai. Lyginant su mažesnio skerspjūvio tankio dangų sistemomis, dideliu skerspjūvio tankiu pasižyminčios dangos užtikrina geresnes fizines savybes ir pailgina ilgaamžiškumą.   

Dėl ko „Nano-Clear“ yra išskirtinė? „Nano-Clear“ dangos yra gaminamos naudojant patentuotus 3D nanostruktūros polimerus.  Šie 3D nano lygmens molekuliniai tinklai sudaro visų „Nano-Clear“ dangų sistemų polimerinį pagrindą.  Dangų polimerų skerspjūvio tankio apskaičiavimui yra naudojama dinaminė mechaninė šiluminė analizė (DMŠA).  Atlikus DMŠA nustatyta, kad „Nano-Clear“ dangos užtikrina itin didelį skerspjūvio tankį, įskaitant puikų paviršiaus kietumą, atsparumą cheminėms medžiagoms ir ypatingą atsparumą UV spinduliams.

Nanovere” skupia się przede wszystkim na badaniach, rozwoju i produkcji wielofunkcyjnych nanopowłok oraz licencjonowaniu polimerów dendrytycznych. Firma specjalizuje się w zakresie złożonych powłok, tworząc i dostarczając nieznane dotąd rozwiązania. 

Świadczy o tym fakt, iż „Nanovere” jako pierwsza na świecie wykorzystała i wprowadziła do systemu powłok „tanie”, a jednocześnie niezwykle praktyczne dendrymery. Dendrymery „PE Vecdör” znacznie poprawiają gęstość punktów nakładania w zwykłych systemach polimerowych i powłokowych.

Nanovere” opracowała gotową na rynek platformę z żywicy polimerowej na bazie nanostruktur 3D i wielofunkcyjne preparaty nanopowłokowe. Właściwości powłok „Nano-Clear” zostały potwierdzone również przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, którzy to określili je jako najbardziej odporne na zarysowania, korozję, chemikalia i promieniowanie UV ze wszystkich obecnie dostępnych powłok.

Nanovere” – to strategiczny partner zarówno producentów farb i polimerów, jak i końcowych ich użytkowników.

Nanovere Technologies specializes in the research, development and manufacturing of first-to-market nanocoatings with multi-functional properties. Our nanocoatings were specifically designed to restore, enhance and extend the lifecycle of important surfaces.

Nanovere’s mission is to develop first-to-market nanocoatings with multi-functional properties including; extreme scratch resistance, UV and chemical resistance, remarkable flexibility and self-cleaning properties.

Nanovere has developed a complete platform of market-ready 3D nanostructured polymers and multi-functional nanocoating formulations. Nano-Clear nanocoatings have been proven to be the most scratch, chemical and UV resistant in the coating industry.

Nanovere has strategic relationships with end-use customers, paint manufactures, material suppliers and global distributors.  Our business model supports the entire value chain through joint cooperation. Our 3D nanostructured coating polymers and nanocoating systems have been validated by global leaders in each industry we serve.

«Nanovere» daugiausia dėmesio skiria daugiafunkcinių nanodangų moksliniams tyrimams, kūrimui ir gamybai bei dendritinių polimerų licencijų teikimui. Bendrovė specializuojasi sprendžiant sudėtingų dangų problemas, pagrindinį dėmesį skirdamas iki šiol nesukurtų nanodangų kūrimui ir pristatymui.

«Nanovere» 1-oji pasaulyje pristatė rinkoje «pigius» itin praktiškus dendrimerus dangų sistemoje. «Vecdör PE» dendrimerai itin pagerina persidengimo taškų tankį įprastose polimerinėse ir dangu sistemose.

«Nanovere» sukūrė visą rinkai paruoštų 3D nanostruktūrinio polimero pagrindu pagamintų dangų dervų platformą bei daugiafunkcinius nanodangų preparatus. Tretieji asmenys patvirtino, kad «Nano-Clear» dangos yra pačios atspariausios nubrūžinimui, korozijai, cheminėms medžiagoms ir UV iš visų šiuo metu metu siūlomų dangų.

«Nanovere» yra strateginis galutinių naudotojų bei dažų ir polimerų gamintojų partneris.

Underconstruction

Underconstruction

Ne paslaptis, jog su kiekviena diena pasaulyje pasirodo vis daugiau naujų technologinių išradimų, todėl kiekvienam šiuolaikiškam žmogui aktualu žinoti naujus sprendimus ir jų suteikiamas galimybes.
Mūsų įmonė UAB „PDGroup“ ėmėsi spręsti pažeidžiamiausių sektorių problemas ir rinkai pristatė naujas technologijas, skirtas  pramonei, transportui ir infrastruktūrai, paremtas geriausia pasaulyje pripažinta apsaugine danga.
„Nanovere Technologies“ – pasaulinis lyderis, plėtojantis ir gaminantis pramonines nano struktūrines dangas su daugiafunkcėmis paviršiaus savybėmis, neturinčiomis analogų rinkoje. Mūsų įmonė yra įgaliotu „Nanovere Technologies“ atstovu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Naudodami slapukus, užtikriname efektyvų naršymą bei svetainės veikimą. Vieni jų yra būtini kai kurių tinklapio skilčių veikimui, kiti – skirti rinkti informaciją statistikai.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurios vartotojui aplankius interneto svetainę atsiranda kompiuterio ar mobilaus įrenginio (planšetės ar mobilaus telefono) ekrane. Slapukuose yra informacija apie vartotojo apsilankymus internete. Naudodama slapukus, svetainė išsaugo informaciją apie vartotojo pasirinkimus ir teikiamas pirmenybes (pavyzdžiui, prisijungimus, kalbos, šrifto dydžio ir kitus ekrano nustatymus), todėl vartotojui vėl apsilankius svetainėje arba iš vieno svetainės puslapio perėjus į kitą nebereikia iš naujo atlikti nustatymų. Slapukai palengvina naršymą, o svetainė tampa naudingesnė lankytojams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Mūsų svetainėje yra naudojami techniniai slapukai, kurie sukurti ir tiesiogiai naudojami pačios svetainės (be trečiųjų asmenų įsikišimo) informacijos elektroniniu ryšio tinklu perdavimui, arba, jeigu būtina, siekiant suteikti vartotojo prašomą informacinės visuomenės paslaugų tiekėjo paslaugą. Techniniai slapukai nėra naudojasi jokiems kitiems tikslams.

Kaip valdyti slapukus

Slapukus galite išjungti bet kuriuo metu naršyklėje pakeisdami saugumo ir privatumo nustatymus. Tačiau ši galimybė gali apriboti svetainės funkcionalumą.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.aboutcookies.org/

Pristatymas_03.pdf Download
NCI_SDS_03.pdf Download
Padengimo-instrukcija_03.pdf Download
Konkurencine-analize_03.pdf Download
NCI_TDS_03.pdf Download
Korozijos-atsparumo-ataskaita_03.pdf Download
Tyrimu-ir-bandymu-ataskaita_03.pdf Download
BASF-Automotive-ataskaita_03.pdf Download
UTC-tyrimu-rezultatai_03.pdf Download
tiltu-bandymu-suvestine_03.pdf Download
Nano-Clear-VV-300-HSC-Coating-TDS_03.pdf Download
NCI-Accelerator_03.pdf Download
NCI-Fluoropolymer_03.pdf Download
NCI-Matting-ir-tyrimo-ataskaita_03.pdf Download
NCI-VV200-pavirsiaus-apdorojimui_03.pdf Download
Nano-Clear-VV-300-HSC-konkurencine-analize_03.pdf Download
Laivyba-ir-dangos-specifikacija_03.pdf Download
Pramoninio-atvejo-tyrimas_03.pdf Download
Sterling-Crane-ataskaita_03.pdf Download
Horry-Electric_03.pdf Download
NCI-pramonei_03.pdf Download
NCI-transportui_03.pdf Download
NCI_Nafta_Dujos_03.pdf Download
bandymai-parke.pdf Download
Dyzelino-talpyklos_03.pdf Download
Auburn-Hills_03.pdf Download
cisternos-padengimas_03.pdf Download